Gizlilik ve Güvenlik 

Videa için gizliliğiniz ve kişisel verilerinizin güvenliği her şeyden önemlidir. Uygulama içerisinde paylaştığınız bilgiler: Videa Üyelik Sözleşmesi'ne taraf olarak, belirtilen üyelik faydalarından yararlanabilmeniz, projelere gerçek kişi olarak katılıp ödüller kazanabilmeniz için kullanılır. Kişisel bilgileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun şekilde saklanır ve rızanız olmadan hiçbir şekilde 3.şahıslarla paylaşılmaz. Bunun yanında verileriniz güvenli sunucularda SSL: Secure Sockets Layer (güvenli giriş katmanı) ile şifrelenerek korunmaktadır. Lütfen siz de Videa giriş şifrenizi gizli tutmaya ve kimseyle paylaşmamaya özen gösteriniz. Gizlilik ve güvenliğiniz ile ilgili soru ve endişeniz olması durumunda lütfen bizimle irtibata geçiniz.

 

Videa Üyelik Sözleşmesi

Madde 1_Taraflar

İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır.) tarafları; Doğuş Caddesi No:207/AG, DEPARK Beta Ofis No: B32/B, Buca-İZMİR” adresinde mukim Videa Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi (Videa) ile, bu şirketin www.videa.com.tr ve www.fikrimiz.org web sitelerini veya bu şirkete ait mobil uygulamaları kullanarak işbu sözleşmeye elektronik olarak onay veren veya bu koşullara atıfta bulunan bir belgeyi imzalayan "Kullanıcı"dır. Hizmetleri bir kurum adına alacaksanız, bu kurum adına onay veren gerçek kişi bu koşulları söz konusu kurum adına kabul etmiş ve buna ilişkin yetkiye sahip olduğunu beyan etmiş olur.

Bu web sitesini ve mobil uygulamaları kullanarak, aşağıdaki hüküm ve koşulları kabul etmektesiniz. Eğer bu kullanım koşullarını kabul etmiyorsanız, lütfen web sitesini ve uygulamaları kullanmayınız ve çıkış yapınız.


Madde 2_Tanımlar 

"Portal":     Videa’ya ait www.fikrimiz.org ve www.videa.com.tr isimli alan adlarından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet siteleri ve mobil uygulamalarının tümü,

“İçerik”:     Portal’da yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü metin, tasarım, logo, işaret, bilgi, dosya, resim, müzik rakam vb. görsel, yazınsal, işitsel imgeler ve formüle edilmiş fikirler,

"Üye":    www.fikrimiz.org ve www.videa.com.tr siteleri veya mobil uygulamaları üzerinden üye olan ve sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişiler.  

“Üyelik”:    Üye olmak isteyen “Kullanıcı” tarafından: Site veya mobil uygulamanın ilgili bölümündeki üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin ve telefon numarasının doğru olarak verilmesi, telefona gönderilen doğrulama kodunun kullanıcı tarafından girilmesi ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan veya kullanıcı tarafından verilen bilgilerin gerçeği yansıtmaması durumunda işbu sözleşmede tanımlanan "Üye" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

“Proje”:     Proje sahipleri tarafından Portal üzerinde organize edilen ve yönetilen her türlü fikir talebi ve yarışmasıdır.  

“Proje Sahibi”:     www.videa.com.tr sitesi üzerinden Videa’ya üye olan ve işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde Portal üzerinden projelerini duyurmak ve projeleriyle ilgili kullanıcılardan fikir toplamak isteyen tüzel kişiler.

“Katılımcı”:     Mobil uygulamalar üzerinden işbu sözleşmeyi kabul ederek üye olan ve projelere fikir ve yorum gönderen gerçek kişiler.

“Fikir”:     Katılımcının, başlatılan Proje kapsamında sunduğu: her türlü metin, logo, işaret, bilgi, dosya, resim, müzik rakam vb. görsel, yazınsal, işitsel imgeler ve formüle edilmiş fikirler,

“Veritabanı”:     Portal dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği Videa’ya ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veri tabanı.


Madde 3_Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin konusu, Portal ‘da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Sözleşme ve ekleri ile Portal içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Videa tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlar kapsam dahilindedir. "Kullanıcı", işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Portal içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Videa tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul ederek “Üye” olmaktadır. Üye, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.


Madde 4_Üyelik Şartları

Velayet sahibinin muvafakati ile 13 yaş üstü ve her halde reşit ve fiil ehliyetine sahip olan kişiler ‘Katılımcı’ sıfatıyla, veya tüzel kişiliği tescil edilmiş kurumlar ‘Proje Sahibi’ sıfatıyla, Videa tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış ise Portal ’a üye olabilirler. Videa’ya üye olurken eksiksiz ve doğru kayıt bilgileri sağlamanız gerekmektedir. Videa’ya aynı anda birden fazla üyeliğiniz bulunamaz. Üyelik esnasında yanlış bilgi verilmesi halinde, verilmiş olan bilgilerin doğru olduğu kabul edilir ve Videa bu bilgilere güvenerek yaptığı işlemlerden sorumlu tutulamaz. Videa her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeden bildirimsiz, tazminatsız ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve Üye’nin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. Üyeliğin sona erdirilmesi nedeniyle Videa dan herhangi bir ad altında tazminat ve giderim talebinde bulunulamaz.


Madde 5_Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 

5.1    Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1    Üye, Portal’da belirtilen kurallara/beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.


5.1.2    Üye, Videa’nın yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.


5.1.3.    Üye'nin, Videa tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla Videa Üyelik Hesabına girişte kullandığı şifrelerin güvenliğini sağlaması, münhasıran ve münferiden kendisi tarafından kullanılmasını temin etmesi, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutarak saklaması tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, bu hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer üyelerin, Videa’nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.


5.1.4.    Üye, Videa’nın yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.


5.1.5.    Videa’nın sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Portal’ı kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Portal üzerinde işlem yapabilirler. Üye’nin, portal dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Üye, Videa’nın ve/ veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri Portal üzerine yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üye'nin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği Portal üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı kendisi sorumlu olup, "Videa" doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


5.1.6.    Veri tabanı ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen Videa’nın yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veri tabanlarına aktarılmaz ve bu veri tabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz. Üye, Portal kapsamındaki uygulamalara ilişkin kopyalama, satış, tersine mühendislik çalışmaları vb. hiçbir faaliyette bulunamaz.


5.1.7.    Portal’da Üye'ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Videa’nın, Videa çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye ve herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Videa, Üye’ler de dâhil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.


5.1.8.    Üye, Portal üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerle ilgili olarak önlem ve prosedürlerin yerine getirilmemesi sonucunu doğuracak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üye’lerin, Videa’nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


5.1.9.    Üye, Portal’da yayınlayacağı fikir, yorum veya proje, blog ve her türlü içerikte, karalama, kötüleme, iftira, tehdit, hakaret veya taciz etme gibi hukuka veya ahlaka aykırı hiçbir fiili gerçekleştirmeyeceğini, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlere ve görsellere yer vermeyeceğini, yer vereceği tüm içeriğin; üçüncü kişilerin veya Videa’nın rekabet, reklam, tüketici, fikri ve sınai mülkiyetten kaynaklanan hakları ve kişilik hakları başta olmak üzere ihlal oluşturmadığını/oluşturmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


5.1.10.    Katılımcı, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca, proje kapsamında sunduğu fikir üzerinde eser ve/veya hak sahibi sıfatıyla sahip olduğu hakların tamamını Proje Sahibi’ne devretmeye ehil olduğunu, devrettiğini ve devrettiği haklar karşılığında hiçbir hak, alacak, ücret ve sair talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye’den, proje sahibinden veya üçüncü şahıslardan kaynaklanan nedenlerle hakların devredilememesi, kayıt ve tescil işlemlerinin gerçekleştirilmemesi, kullanımın engellenmesi gibi hallerde Videa hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


5.1.11.    Katılımcı, proje kapsamında hazırladığı fikir, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri uyarınca eser kapsamında yer alır ise; üye, sahip olduğu/olacağı “işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret/ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim” adı altındaki mali hakların tamamını ve “umuma arz salahiyeti, eserde değişiklik yapılmasını men etmek, adın belirtilmesi salahiyeti” adı altındaki manevi hakları kullanma yetkisini ve bu fikri üzerindeki diğer tüm haklarını Proje Sahibine devretmeye ehil olduğunu, devrettiğini ve devrettiği haklar karşılığında, Proje Sahibinden, hiçbir hak, alacak, ücret ve sair talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


5.1.12.    5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri uyarınca portala kaydedilen fikir, formülize edilmiş fikirler, tasarım, eser, logo, işaret, bilgi, dosya, resim, müzik rakam, alan adı vb. görsel, yazınsal ve işitsel imgeler üzerinde eser ve/veya hak sahipliği sıfatıyla var olan hakların Katılımcı’ya ait olmaması, başka bir kişiye ait olması ve/veya intihalin varlığı halinde Katılımcı kendisine proje kapsamında bir ödül verilmişse, verilen ödülü ayrı bir bildirme gerek kalmaksızın iade etmek zorundadır. Ayrıca oluşan tüm masraf ve zararlardan da sorumludur.  


5.2    Videa’nın Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1.    Videa, işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili Videa Üyelik Hesabı içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için işbu sözleşmenin 4.maddesi ile belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; “Videa” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.


5.2.2.    Videa, Portal’da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri her tür erişime kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Videa, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler, Videa’nın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Videa tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde Videa tarafından yapabilir. Videa tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, Üye tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye’ye aittir.


5.2.3.    Videa, Portal’da yer alan Üyelerin yükledikleri içerikleri veya üyeliğe ilişkin Üye bilgilerini, Üyenin güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Üye, Videa ile arasındaki sözleşme kapsamında Videa’ya sağladığı kişisel verilerin, şahsi teminatlarda yer alan kişisel veriler de dahil olmak üzere, üyelik ilişkisinin yürütülmesi veya sözleşme faaliyetlerinde kullanılması meşru amaçlarıyla toplanması, depolanması, değiştirilmesi, Videa iştirakleriyle ve/veya sözleşme amacının yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla yurt içinde ve/veya yurt dışında paylaşılması, üyelik ilişkisi boyunca ve üyelik ilişkisinin sona ermesi halinde hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle ya da ilgili mevzuatta izin verilen başkaca gerekçelerle saklanması, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması gibi kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme açık onay vermektedir. Katılımcı, proje kapsamında gönderdiği fikrin, yorumlarının, ad ve soyadıyla birlikte Proje Sahibi tarafından görülebilmesine onay vermektedir. Videa işbu Sözleşme kapsamında Üyeden öğrendiği, elde ettiği veya elde edeceği herhangi bir kişisel veriyi, Üye’nin önceden alınmış açık yazılı onayı olmaksızın yahut ilgili mevzuatta belirtilen koşulları karşılamaksızın üçüncü kişilere aktarmayacak ya da ifşa etmeyecektir ve sözleşme ilişkisinin amacı dışında kullanmayacaktır. Bu yükümlülük üyelik ilişkisi sona erdikten sonra da devam edecektir. Üye, Sözleşme kapsamında Portala yükleyeceği veya Videa’ya iletebileceği kişisel verilere ilişkin olarak, ilgili kişilerden kişisel verilerinin işlenmesine dair açık rızayı temin ettiğini ve kişisel verilerin toplanması esnasında ilgili kişileri 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bilgilendirildiğini beyan ve taahhüt eder.


5.2.4.    Videa, Portal’ın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri her zaman kontrol edebilir istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Videa bu mesaj ve içeriği giren Üye’nin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.


 

Madde 6_Videa Proje Hizmetleri ve İşleyişi 

6.1.    Fikir ihtiyacı olan Proje Sahibi, Portal üzerinden proje detaylarını Katılımcılara duyurur ve ilgilenenlerin belirtilen süre içerisinde, belirtilen koşullara uygun fikirlerini göndermelerini isterler. Proje Sahibi, Portal’a yüklediği içerikten sorumludur. Bu siteye yüklediği tüm içeriğin kendisine ait olduğunu, kullanım, mülkiyet ve tasarruf haklarının kendisinde olduğunu garanti eder. Projeye katılmak isteyen katılımcılar, fikirlerini belirtilen süre içinde, üyelik hesapları içerisindeki ara yüzleri kullanarak Veritabanı’na yükleyecektir. Proje Sahibi ve/veya Videa, söz konusu Proje’nin içeriği, süresi, katılım şartları konularında herhangi bir zamanda dilediği gibi değişiklikler yapabilir, Proje süresini uzatabilir, kısaltabilir veya projeyi tamamıyla iptal edebilir. Tüm Videa Kullanıcılarının ulaşabildiği projelerde, Projenin Portal’a yüklenme ve değiştirilme işlemi ancak Videa’nın onayı ile gerçekleşir.


6.2.    Fikrini Geri Çekmek:

Fikrini Geri Çekmek: Katılımcı proje açık kaldığı sürece Portal’a kaydettiği fikrini değiştirebilir veya silebilir, Projenin fikir gönderme süresinin dolmasıyla birlikte Portal’a yüklenen fikir son halini almış olur ve geri çekilemez: değiştirilemez veya silinemez.


6.3.    Proje Sahibi, katılımcı tarafından projede belirtilen sürede gönderilen ve projede belirtilen koşulları sağlayan fikirleri değerlendirmeye alacaktır.


6.4.    Üye, “Videa Üyelik Hesabı" üzerinden başta fikir, yorum, proje ve blog yüklemeye ilişkin seçimleri olmak üzere "Videa Üyelik Hesabı" içerisinde gerçekleştirdiği seçimlere ilişkin yapmış olduğu her türlü işlemin ve talebin kendisini gayrikabili rücu olarak bağladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


6.5.    Üye, " Videa Üyelik Hesabı" üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


6.6.    Projeye Katılmak: Üye, Portal’a yüklediği içerikten sorumludur. Bu siteye yüklediği tüm içeriğin kendisine ait olduğunu, kullanım, mülkiyet ve tasarruf haklarının kendisinde olduğunu garanti eder. Katılımcı, siteye yüklediği fikirlerin orijinal olduğunu ve başka bir fikirden kopyalanmadığını garanti eder. 


6.7.    Proje Sahibi, yayınladığı proje kapsamında kendi belirleyeceği şartlara bağlı olarak seçeceği fikirlere ödül verebilir. Ödüllü projelerde seçim kriterleri, kazananların tespiti ve ödüllerin teslimi gibi seçim ve ödülle ilgili tüm konular Proje Sahibinin sorumluluğunda olup aksi kararlaştırılmadıkça Videa hiçbir sorumluluk almaz ve ödeme yapmaz.


6.8.    Katılımcı, yüklediği fikirlerin değiştirilmeden veya değiştirilmiş veya çoğaltılmış halleri, renkli veya diğer şekilde, herhangi bir vasıta ile yapılmış, gerçek veya hayali isimle veya gerçek veya hayali Kullanıcı adı ile her türlü versiyonlarının TV, Radyo Spotları, İnternet, kablolu ve kablosuz yayınlar, Dergi ve Gazete İlanları, iletişim ve tanıtım amaçlı kullanılacak poster ve benzeri basılı malzemelerde ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü yazılı ve/veya görsel mecralarda, alt mecralarda istenilen versiyonda (tamamen veya kısmi olarak, aynen veya değiştirilerek) kullanılmasına, işlenerek kullanılmasına, çoğaltılmasına, çoğaltılan nüshaların yayımına, umuma iletimine işbu Sözleşme’ye ve izin verdiği tarihte mevcut ve/veya söz konusu tarihinden sonra geliştirilecek herhangi bir ses ve görüntü taşımaya, depolamaya, yaymaya mahsus araç ve gereçler vasıtasıyla Türkiye’de ve dünya ülkelerinde umuma iletimine/yayımına, bunlar üzerinde isim belirtilmesine, temsil hakkını, pay ve takip hakkını sınırsız ve süresiz olarak kayıtsız, şartsız ve gayri kabil-i rücu olarak Üye tarafından muvafakat edildiğini, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan Kullanıcı hakları ve işleme, çoğaltma, yayma, temsil, eseri telli veya telsiz araçlarla kamuya iletim mali hakları ile diğer kanunlardan doğan haklarını, özetle tüm mali haklarının ve bağlantılı haklarınınKatılımcı tarafından projeyi açan Proje Sahibi’ne işbu sözleşmenin onaylanması ile devredilmekte olup, devir ve kullanım dolayısıyla Katılımcı tarafından Proje Sahibi’nden, grup şirketlerinden ve/veya Videa’dan her ne nam altında olursa olsun maddi/manevi hiçbir hak/tazminat talebinde bulunulmayacağını katılımcı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

Madde 7_Videa Proje Katılım Koşulları 

7.1.    Katılım sırasında, velayet sahibinin muvafakati ile 13 yaş üstü ve her halde reşit ve fiil ehliyetine sahip olan gerçek kişiler projelere katılabilir. 13-18 yaş arasında olup projeler sonunda ödül kazananların ödülleri, veli, vasi, vekilden müteakip muvafakat sahibine ödenir. Bu durumda muvafakat edilenle muvafakat eden arasındaki uyuşmazlıklardan Proje sahibi ve/veya Videa sorumlu değildir.


7.2.    Proje Sahibi, projeleri kısıtlı sayıda ve kendi belirleyeceği üyelere açmak konusunda serbesttir.


7.3.    Katılımcı, projeye katılırken belirtilen tüm koşulları yerine getirdiğini, Videa kullanım koşullarını gizlilik kurallarını okuduğunu beyan eder ve Portal kural ve koşullarına ve ayrıca müstakil projelerde belirtilen diğer kural ve koşullara tabi olacağını ve Proje Sahibinin projelerle ilgili verecekleri kararların nihai ve bağlayıcı olduğunu peşinen kabul etmiş olur.


7.4.    Projelere katılım, aksi proje kurallarında belirtilmediği sürece ancak Portal üzerinden olur. Bunun dışında bizzat elden, postayla, faksla veya diğer herhangi başka bir yolla katılım kabul edilmeyecektir. Tüm fikirlerin proje sayfasında belirtilen süre içerisinde alınmış olması ve ilgili proje için belirtilen kurallarda ve işbu sözleşme kural ve koşullarında belirtilen tüm gereksinimleri karşılamalıdır.


7.5.    Projeye fikir gönderen Katılımcı, fikrin içeriğiyle ilgili aşağıdaki hususları beyan ve garanti eder:

Videa üyelik şartlarını tam olarak taşıdığını, Herhangi bir üçüncü şahsın fikri mülkiyet haklarını (ancak bununla sınırlı olmayarak, telif hakları, ticari markaları, ticari isimler, logolar ve tanıtım hakları dahil) ihlal etmediğini; Aksi proje kuralları belirtilmedikçe, daha önceden herhangi bir başka yarışmaya girmemiş veya başka ödül kazanmamış olduğunu; Daha önceden herhangi bir başka medyada yayımlanmamış veya dağıtılmamış olduğunu; Proje Sahibinin dışında başka hiçbir ticari ürün, servis veya markayı ihtiva etmeyen veya tanıtmadığını; Kurallarda aksi belirtilmedikçe, içeriğin tamamen katılımcı tarafından yaratıldığını ve içeriğinde sahibi olmadığı veya kullanmaya izin almadığı veya kamuya mal olmamış herhangi bir öğe olmadığı (bunlarla sınırlı olmayarak örneğin fotoğraf, resim, müzik, şarkı, melodi, veya diğer içerikler.)Herhangi bir şekilde mevcut yasa ve yönetmelikler veya ağ standartlarını ihlal etmediğini kabul ve taahhüt eder.

7.6.    Proje Sahibi, tek ve mutlak takdirine bağlı olarak, içeriğinde ahlaka muayyen uygunsuz öğeler barındıran veya belirtilen kural ve koşullardan herhangi birini ihlal eden herhangi bir fikri reddetme hakkını saklı tutar.


7.7.    Katılımcı, bir projeye fikir göndererek, bu içeriğin Videa tarafından onun tek ve mutlak takdirine bağlı olarak web sitesinde veya Proje Sahibi tarafından onun tek ve mutlak takdirine bağlı olarak web sitelerinde yayınlanabileceğini kabul ve taahhüt eder.


7.8.    Katılımcı, bir proje için fikir vererek, bu fikrin içeriğinin tamamen özgün olduğunu ve tamamen proje için üretildiğini beyan ve garanti eder.


7.9.    Katılımcı, Proje Sahibi’nin fikrini proje kapsamında değerlendirmeye almasının, fikirle ilgili Proje Sahibi’ne devrettiği tüm haklarını tam, yeterli ve adil bir şekilde karşıladığını kabul ve teyit eder. Bu vesile ile bu gönderiyle ilgili ileride ortaya çıkabilecek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince her türlü telif, lisans, ruhsat ve benzeri ücret gelirlerini Proje Sahibi’ne geri dönülmez şekilde devir ve tahsis etmiş olur.


Madde 8_Diğer Hükümler 

Üyeler, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, Videa’nın, üyelere ilişkin bilgileri, kişisel veriler de dahil olmak üzere ve fakat bununla sınırlı kalmaksızın, Gizlilik Politikası'ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabileceğini ve 3.kişilere aktarabileceğini kabul ederler. Videa tarafından Üyelere yapılacak genel ve özel iletiler-bildirimler Portal'da yayınlandığı anda yapılmış sayılır ve geçerlilik kazanır. Katılımcı’nın cihazını mobil (data) iletişimine kapatması veya Uygulamanın/cihazın Ayarlar bölümünden ileti alımlarını durdurmuş olması veya Uygulamayı çalıştırmaması yahut geçici ya da daimi olarak cihazını kullanmaması veya ulaşamaması sebebi ile söz konusu Videa bildirimlerini alamaması yahut görmemesi ve bunların olumsuz sonuçları Katılımcı'ya aittir (Videa, Üye'nin Videa Sistemi'ndeki adreslerine, telefon numaralarına da ileti-bildirimde bulanabilir, ancak bu Videa açısından bir mecburiyet değildir).


Madde 9_Sözleşme Değişiklikleri 

Videa, işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak uygun göreceği bir zamanda sitede ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.


Madde 10_Mücbir Sebepler 

Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Videa işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü tutulamaz. Bu ve bunun gibi durumlar, Videa için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Videa herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır.


Madde 11_Videa Kayıtlarının Geçerliliği 

Üye, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Videa kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter ve diğer kayıtlarının, mikrofilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Madde hükmü anlamında kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


Madde 12_Uygulanacak Hukuk ve Yetki 

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda da Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


Madde 13_Bildirim 

Üyeler ile kayıt olurken bildirdikleri e-mail veya sms vasıtasıyla veya sitede yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail veya sms ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail veya sms adresini güncel tutmak ve siteyi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Üye’nin sorumluluğundadır.


Madde 14_Yürürlülük 

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (Hepsi birlikte “sözleşme”) üyenin elektronik olarak onay vermesi ile bu tarihte karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.